McDonald's Rotterdam Oude Binnenweg

Privacyverklaring

In deze privacy- en cookieverklaring wordt beschreven hoe McDonald’s Nederland B.V. (hierna: "McDonald’s") de persoonsgegevens van gebruikers van de websites (de "Websites"), apps (de "App") en social media accounts van McDonald’s (de Websites, App en social media accounts hierna gezamenlijk te noemen: "de Diensten") verwerkt. McDonald's is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Deze privacy- en cookieverklaring bestaat uit een algemeen deel dat ziet op het gebruik van de Diensten, alsmede uit aanvullende bijzondere bepalingen die specifiek zien op gebruik van de App.


Algemeen

Persoonsgegevens

McDonald's verzamelt persoonsgegevens wanneer je deze via de Diensten aan McDonald's hebt doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de Diensten of producten van McDonald's of door je aan te melden voor een nieuwsbrief van McDonald's.

Persoonsgegevens die onder meer door McDonald's worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en geslacht. Daarnaast slaat McDonald’s gegevens op met betrekking tot het gebruik van de Diensten, zoals de bezochte webpagina’s, interacties met website content, cookie-ID’s, referrer-URLs en gegevens over de gebruikte apparatuur en instellingen van de software op jouw apparaat.

Voor meer specifieke informatie over het gebruik van je en het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt via de App verwijzen wij naar de paragraaf 'App'.

Doeleinden

McDonald's gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor je de persoonsgegevens aan McDonald's hebt verstrekt:

Account

Statistische analyse

McDonald’s verzamelt informatie over het gebruik van de Diensten, onder andere met behulp van analyse-tools van Facebook en Google. McDonald's kan deze informatie, al dan niet in combinatie met door McDonald’s zelf verzamelde gegevens (zoals, bij de App, gegevens over bekeken en gebruikte Voordeelbonnen en Spaarkaarten, welke pagina’s in de App worden bekeken (restaurant finder, product info) en de omgeving van de Diensten alsmede op externe websites of applicaties waar je via de Diensten naartoe wordt geleid, welke producten als Favorieten zijn aangegeven, welke niet-product gerelateerde interesses er zijn, en op welke locaties dit gebeurt), in geaggregeerde vorm analyseren om haar producten en diensten in algemene zin op de voorkeuren van haar klanten af te stemmen. Graag verwijzen we naar de paragraaf 'Cookies' voor meer informatie hierover.

Google en Facebook kunnen de verzamelde informatie alleen gebruiken voor het verbeteren van hun eigen gebruikerservaringen. Zie voor meer informatie de privacyverklaringen van Google en Facebook.

Overig gebruik

McDonald's gebruikt jouw gegevens alleen voor de doeleinden genoemd in deze privacy- en cookieverklaring met jouw toestemming en zal de gegevens niet anders gebruiken of langer bewaren dan nodig om de gevraagde handelingen uit te voeren. McDonald's kan je gegevens gebruiken in samenwerkingen met derden, maar verstrekt je gegevens, buiten de hiervoor genoemde gevallen, niet aan derden.

Minderjarigen

In sommige gevallen vraagt McDonald's expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als een gebruiker jonger is dan 16 jaar, is toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan McDonald's.

Beveiliging

McDonald's beschermt je persoonlijke informatie met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen om het risico op onbevoegde en onrechtmatige toegang, verlies, openbaarmaking, gebruik, wijziging en vernietiging van je gegevens zo klein mogelijk te houden.

Doorgifte aan derden

McDonald's kan je persoonlijke gegevens binnen de McDonald's Family delen. De McDonald's Family omvat McDonald's Corporation en haar partners, dochterondernemingen en franchisenemers. De leden van de McDonald's Family zijn niet gerechtigd je gegevens te gebruiken anders dan aangegeven in deze privacy- en cookieverklaring.

McDonald's zal jouw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij:

Er kunnen zich situaties voordoen, wegens strategische of andere zakelijke redenen, waardoor McDonald's besluit om haar bedrijf of een deel daarvan te verkopen of over te dragen. McDonald's kan informatie die is verzameld en opgeslagen, inclusief persoonlijke informatie, overdragen aan de partij of partijen die betrokken zijn bij de transactie, als onderdeel van die transactie.

Internationale doorgifte

McDonald's is een wereldwijde organisatie met bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die grenzen overschrijden. Gezien deze internationale bedrijfsvoering zullen wij je informatie delen binnen de McDonald's Family, waarbij je informatie ook overgedragen kan worden naar landen in de wereld waar wij zaken doen, met inbegrip van landen buiten de EER. Dit zal alleen gebeuren in verband met het gebruik van je gegevens als aangegeven in deze privacy- en cookie verklaring en voor zover dit is toegestaan ​​op grond van toepasselijke wetgeving.

Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij je op de computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst zodra de Diensten van McDonald’s gebruikt worden. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat je bij een volgend bezoek niet opnieuw je gegevens in hoeft te voeren.

Toepassingen van cookies door McDonald's

McDonald’s maakt voor haar Diensten gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor verschillende doeleinden. Deze cookies zijn in te delen in enkele categorieën:

Overzicht van cookies

Zonder plaatsing van noodzakelijke cookies staat McDonald’s gebruikers niet toe om de Diensten te gebruiken. McDonald’s zal echter standaard vragen om akkoord te gaan met het gebruik van alle door McDonald’s gebruikte cookies. Het overzicht van alle cookies die door McDonald’s gebruikt worden is hier te vinden. Deze informatie is in februari 2016 voor het eerst gepubliceerd. Het kan zijn dat de omschrijving, ondanks onze inspanningen, nog niet 100% volledig is. Aan de completering hiervan wordt gewerkt. Mocht je een cookie tegenkomen die niet op deze lijst staat, dan kunt je dit aan McDonald’s melden via gastenrelaties@nl.mcd.com.

Cookies verwijderen

Je kunt cookies altijd controleren en wissen en je kunt je browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Meer hierover lees je op de website aboutcookies.org. Dit betekent wel dat je daarna je voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de Diensten niet (naar behoren) werken. Het blokkeren of wissen van cookies betekent overigens niet dat je geen advertenties meer zult zien.

Naast cookies kunnen onze Diensten ook gebruik maken van andere soortgelijke technologieën om gegevens op jouw apparaat op te slaan en te lezen. Net zoals cookies worden deze technologieën gebruikt om een unieke aanduidingscode op te slaan voor jouw apparaat, die vervolgens kan worden gebruikt om je gedrag te volgen. Die aanduidingscode kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op (o.a.) jouw browserinstellingen in combinatie met jouw IP adres. Mocht je het niet op prijs stellen dat je gedrag gevolgd wordt, dan kan je dit uitschakelen via de Do-No-Track-functie van je browser. Het verwijderen van cookies heeft niet tot gevolg dat je gedrag niet meer gevolgd wordt.

Gerichte reclame

Bij het verlenen van Diensten kan informatie over je verzameld worden om zo specifiek op jouw interesses en behoeften afgestemde advertenties te tonen. Hierbij kunnen derde partijen betrokken zijn. In dit gedeelte van onze privacy- en cookieverklaring vindt je meer informatie hierover.

Voor het verzamelen van informatie om je gerichte advertenties te tonen, kunnen uitwisselplatforms of advertentie netwerken van derde partijen je apparaat identificeren, je IP-adres of je 'identifier for advertising' verzamelen, en kunnen ze gebruik maken van third-party cookies, web server logs, web beacons en soortgelijke technologieën. Met deze technologieën kan informatie over jouw interesses worden verzameld, zoals bijvoorbeeld informatie over webpagina's die je hebt bezocht die deel uitmaken van een advertentie netwerk, de handelingen die je uitvoert op die websites en advertenties die je hebt bekeken. Met deze informatie worden vervolgens advertenties op maat geleverd bij gebruik van onze Diensten of elders op het internet.

Voor meer informatie over deze gerichte reclame en de opt-out mogelijkheden hiervoor, zie:

McDonald's heeft geen zeggenschap of controle over het gebruik van deze technologieën van derde partijen, ondanks het feit dat ze McDonald's Diensten gebruiken om deze technologieën in te zetten. Voor meer informatie over de werkwijze, privacy-beleid, toestemmingen en andere informatie over deze derde partijen raden we je aan de voorwaarden van deze derde partijen te raadplegen. Daarnaast merken wij op dat ook als je je afmeldt voor gerichte reclame, je advertenties blijft zien. Deze zijn dan niet afgestemd op je specifieke interesses.

Opzeggen Account en bewaartermijn

Je kunt je accountgegevens en de gegevens over je gebruik van de Diensten ("Gebruiksgegevens") verwijderen door je Account op te zeggen. Enkele verwijdering van de App, leidt niet tot verwijdering van je accountgegevens en Gebruiksgegevens. McDonald's bewaart je accountgegevens en Gebruiksgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij deze heeft verkregen. Het staat McDonalds daarbij vrij Gebruiksgegevens te verwijderen of te anonimiseren indien er sprake is van bepaalde inactiviteit van de Account en/of de Diensten.

Contact

Je hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van je persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien je van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien je vragen hebt over deze privacyverklaring kun je McDonald's bereiken via gastenrelaties@nl.mcd.com of door een brief te sturen naar:

McDonald's Nederland B.V.
t.a.v. Gastenrelaties
Postbus 22753
1100 DG Amsterdam

Indien je je hebt aangemeld voor een nieuwsbrief, kan je jezelf daarvoor afmelden door een e-mail te sturen aan gastenrelaties@nl.mcd.com.

Aanpassingen Privacy- en Cookieverklaring

McDonald's behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. McDonald's adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 3 oktober 2016.


Gebruik van de app

Naast de hierboven omschreven voorwaarden in het deel 'Algemeen', gelden voor de App de volgende aanvullende specifieke voorwaarden. Op het moment dat je de McDonald's App installeert op je mobiele telefoon, registreert McDonald's je unieke device ID om je telefoon bij een terugkerend bezoek te kunnen herkennen. Zo hoef je de app niet telkens opnieuw te laden op het moment dat je de app opnieuw gaat gebruiken en kan McDonald's je instellingen voor verder gebruik van de app onthouden.

McDonald's gebruikt daarnaast jouw gegevens voor de navolgende doeleinden (naast de gevallen hiervoor genoemd in de paragraaf 'Algemeen – Account') indien je deze bij het aanmaken van een account hebt ingevuld of voor de verzameling toestemming hebt gegeven:

Voordeelbonnen

Spaarkaarten

Pushberichten

Indien je bij het aanmaken van jouw Account of via "beheer je notificaties" toestemming hebt gegeven voor het gebruik van pushtechnologie, zal McDonald's je door middel van pushberichten informeren als nieuwe Voordeelbonnen, Spaarkaarten, of andere relevante producten of diensten beschikbaar zijn.

Restaurants in de buurt

Leeftijdsgrens

De App is niet bedoeld voor minderjarigen jonger dan 16 jaar.

Afmelden